ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โปรแกรมครอบครัวแห่งสติ สร้างลูก สร้างโลก


 โปรแกรม ครอบครัวแห่งสติสร้างลูกสร้างโลก  

โปรแกรมครอบครัวแห่งสติสร้าางลูกสร้างโลก เป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วยหลักสูตรย่อยทั้งรูปแบบ on land  online, on site และ hybrid เพื่อการออกแบบชีวิตที่อยู่ดีมีสุขด้วยสติ (Mindful Wellness Lifestyle) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงลูกอายุ 14  ปี ที่เรียกว่า 'กลุ่มสร้างลูก'

 

เนื้อหาของหลักสูตร ภายในโปรแกรมออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนที่มีลูกที่ต้องการเตรียมตัวทั้งตนเองและลูกให้เกิดภูมิคุ้มกันชีวิต จนสามารถสร้างชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์แบบมีสุขภาวะดีทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ (Wellness Lifestyle) โดยชวนให้เตรียมตัวเองล่วงหน้าให้มีไลฟ์สไตล์แบบพึ่งตัวเองได้ทั้งกาย ใจ และเศรษฐกิจ มีความพร้อมในการดูแลสมาชิกครอบครัวและเป็นผู้ให้ในบทบาทของพ่อแม่และคนทำงานในองค์กร สามารถเป็นที่พึ่งทางใจ ให้สติ และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตอย่างมีสติ ให้แก่กับลูก คนในครอบครัว เพื่อนในที่ทำงานได้ และเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ผ่านยุคดิสรัปชั่นจากวิกฤติโควิด-19 เข้าสู่สังคมยุค New Normal-Now Normal ได้อย่างมีความสุข


วิทยากรจิตอาสา ที่มาร่วมพัฒนาโปรแกรมนี้ เป็นวิทยากรจากภาคีเครือข่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ตรง ที่สามารถแบ่งปันความรู้ชัดแจ้งได้แบบง่ายๆ สนุกและถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง

 

เนื้อหาและกิจกรรม ออกแบบด้วยหลักอริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 พละ 5 เพื่อแก้ปัญหาของมีลูกโดยนำองค์ความรู้แต่ละด้านมาผสมผสานกับ ‘การสร้างสุขด้วยสติ’ ตามแนวทางสุข 3 ขั้น คือ สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และ สุขเมื่อให้ ของ เสถียรธรรมสถานตามหลักการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบเกลียวเชือก 3 เส้น ในโปรแกรมแบ่งการเรียนรู้เป็น 3 ระดับ คือ


ระดับตนเอง (Wellness Lifestyle Design)

ระดับครอบครัว (Mindful Home Care)

ระดับองค์กร (Hub of Happiness)

 

รูปแบบการเรียนรู้ เน้นการสำรวจสุขภาวะตนเองและครอบครัว จุดที่ควรปรับปรุง เพื่อให้การสร้างสุขภาวะที่ดีของครอบครัว และใช้หลักการเรียนรู้แบบเกลียวความรู้ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเอง ครอบครัวและองค์กร โดยมีสถานการณ์โควิด-19 เป็นแบบฝึกหัดที่คาดไม่ถึง จนเกิดเป็นการสร้างความรู้ชัดแจ้งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนในกลุ่มอื่นๆ ได้ต่อไป


  กระบวนการเรียนรู้  ใช้กระบวนการวิถีชีวิตแห่งสติในการปรับพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้นำแห่งสติในครอบครัวและองค์กร  โดยเริ่มต้นจาก 'ตนเอง' ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 'สติ' ให้ครบองค์ประกอบเกื้อหนุนกันเรียกว่า ธรรมะ 4 เกลอ (สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา) การสัมผัสประสบการณ์ฝึกสติ ผ่านการนั่งสมาธิ เดินเล่นอย่างมีสติ นอนภาวนากับคลื่นเสียงคริสตัลโบวล์ กิจกรรมกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเพื่อฝึกสติร่วมกับการดูแลสุขภาพ เป็นต้น การสัมผัสประสบการณ์ความสุข 4 ระดับ (สนุก สบาย สงบ สันติ) และเคล็ดลับสร้างสุข 3 ขั้น (สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้)


ชุดความรู้ของโปรแกรมครอบครัวแห่งสติสร้างลูกสร้างโลก


โปรแกรมครอบครัวแห่งสติสร้างลูกสร้างโลกมีชุดความรู้ทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ได้แก่


หลักสูตร On line มี 1 หลักสูตร 

      ชื่อหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ


หลักสูตร On land  มี 3 หลักสูตร 

        2.1.  หลักสูตร mindfulness @work  สำหรับผู้เริ่มต้น

          2.2.  หลักสูตร mindfulness family ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วย Back word design สำหรับกลุ่ม Leader ship

         2.3    หลักสูตร ผู้นำแห่งสติในครอบครัว สำหรับกลุ่ม Facilitator


On-site มี 1 หลักสูตร

       ชื่อหลักสูตร  ผันพลังสู่การเป็นผู้นำแห่งสติในองค์กร


Hybrid มี 1 หลักสูตร

      ชื่อหลักสูตร ออกแบบเครื่องมือเพื่อพัฒนาเด็กในภาวะวิกฤต…Meditation kids set 

Next page


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เป้าหมายในการสร้างผู้นำแห่งสติ

 3 กลุ่มทักษะของผู้นำแห่งสติ  ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำแห่งสติของโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรมุ่งการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills for Life) 3 ด้าน ได้แก่ 1. ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน (Daily Life Skills) เป็นทักษะในการดูแลตนเองทางด้านการกิน นอน พักผ่อน ความปลอดภัย และการเงิน  2. ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะในการอยู่ร่วมกันด้วยสติ ได้แก่ การตระหนักรู้ (Awareness)  การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ความร่วมมือ (Collaboration) การโน้มน้าวใจ (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การปรับตัว (Adaptation) และการบริหารเวลา (Time Management)  3. ทักษะความรอบรู้ (Literacy Skills) เป็นทักษะเพื่อการอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้แก่ ทักษะความรอบรู้ด้านสื่อ (Media Literacy) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 3 คุณสมบัติของผู้นำแห่งสติ  ผู้นำแห่งสติ หมายถึง ผู้ที่สามารถพาตนให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ชักชวนผู้คนทุกเพศวัยให้เข้ามาฝึกตนให้มีคุณสมบัติ 3 ข้อนี้

หลักสูตร Online

  หลักสูตร On line   หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ เนื้อหาการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 level  Level 1 รู้จักลูก มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าใจเด็กแต่ละคน เด็กตามธาตุ ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย lower senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย middle senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 4 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย higher senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง Level 2 รู้ใจตน มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 รู้จักต้นทุนชีวิต ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 เปลี่ยน learn to live ให้เป็น learn to love ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 skill for your life ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 4 ต้นทุนชีวิต 4 พลัง สร้างพลังตัวตนของเด็กที่มีศักยภาพ ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง Level 3 ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเด็กในศตวรรษที่ 21 ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 กร