ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2022

หลักสูตร hybrid

หลักสูตร hybrid   Hybrid มี 1 หลักสูตร ชื่อหลักสูตร ออกแบบเครื่องมือเพื่อพัฒนาเด็กในภาวะวิกฤต…Meditation kids set  วัตถุประสงค์ในการทำหลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีประสบการณ์ในการนำทฤษฏีมาใช้ในสถานการณ์จริง 2. เพื่อบูรณาการเนื้อหา 12 senses ต้นทุนชีวิต และ design thinking แล้วนำมาสร้างเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางจิตใจในช่วงโควิดได้ 3.  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เข้าเรียนรู้ได้ตามลิงก์ https://fb.watch/jo55lAHck0/?mibextid=qC1gEa ผลจากการเรียนรู้ เกิดการสร้างเครื่องมือและนำไปใช้จริงจนเกิดเป็นเพจเด็กต้องรอดที่สามารถช่วยเหลือเด็กเล็ก 1,200 ชุด เด็กโต 1,400 ชุด ตุ๊กตาน้องงีบสำหรับเป็นกำลังใจให้หมอและพยาบาล 500 ชุด ทั้งหมดส่งไปยังพื้นที่โรงพยาบาล 16 โรงพยาบาล พื้นที่ชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่ยะลาปัตตานี นราธิวาส และอ.จะนะ จังหวัดสงขลา จาก 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคกลางกรุงเทพ เป็นศูนย์พักคอย 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์รามอินทรา ศูนย์เกียกกาย โรงพยาบาลทหารอากาศทุ่งสีกัน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัก

หลักสูตร On site

 หลักสูตร On site   On-site มี 1 หลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผันพลังสู่การเป็นผู้นำแห่งสติในองค์กร ระยะเวลาหลักสูตร 1 วัน  เรียนรู้ได้ตามลิงก์ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

หลักสูตร On land

  หลักสูตร On land   หลักสูตร on land มี 3 หลักสูตร  1.หลักสูตร mindfulness @work  สำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาหลักสูตร 1 วัน  2.หลักสูตร mindfulness family ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วย Back word design สำหรับกลุ่ม Leader ship ระยะเวลาหลักสูตร 2 วัน 1 คืน  คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมเรียนรู้ https://drive.google.com/file/d/1Sizhj6Nn-UBqsKpteYLlvzFVJeBHs4FT/view?usp=drivesdk 3  หลักสูตร ผู้นำแห่งสติในครอบครัว สำหรับกลุ่ม Facilitator ระยะเวลาหลักสูตร 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 

หลักสูตร Online

  หลักสูตร On line   หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ เนื้อหาการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 level  Level 1 รู้จักลูก มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าใจเด็กแต่ละคน เด็กตามธาตุ ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย lower senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย middle senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 4 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย higher senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง Level 2 รู้ใจตน มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 รู้จักต้นทุนชีวิต ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 เปลี่ยน learn to live ให้เป็น learn to love ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 skill for your life ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 4 ต้นทุนชีวิต 4 พลัง สร้างพลังตัวตนของเด็กที่มีศักยภาพ ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง Level 3 ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเด็กในศตวรรษที่ 21 ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 กร

โปรแกรมครอบครัวแห่งสติ สร้างลูก สร้างโลก

 โปรแกรม ครอบครัวแห่งสติสร้างลูกสร้างโลก   โปรแกรมครอบครัวแห่งสติสร้าางลูกสร้างโลก เป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วยหลักสูตรย่อยทั้งรูปแบบ on land  online, on site และ hybrid เพื่อการออกแบบชีวิตที่อยู่ดีมีสุขด้วยสติ (Mindful Wellness Lifestyle) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงลูกอายุ 14  ปี ที่เรียกว่า 'กลุ่มสร้างลูก'   เนื้อหาของหลักสูตร ภายในโปรแกรมออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนที่มีลูกที่ต้องการเตรียมตัวทั้งตนเองและลูกให้เกิดภูมิคุ้มกันชีวิต จนสามารถสร้างชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์แบบมีสุขภาวะดีทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ (Wellness Lifestyle) โดยชวนให้เตรียมตัวเองล่วงหน้าให้มีไลฟ์สไตล์แบบพึ่งตัวเองได้ทั้งกาย ใจ และเศรษฐกิจ มีความพร้อมในการดูแลสมาชิกครอบครัวและเป็นผู้ให้ในบทบาทของพ่อแม่และคนทำงานในองค์กร สามารถเป็นที่พึ่งทางใจ ให้สติ และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตอย่างมีสติ ให้แก่กับลูก คนในครอบครัว เพื่อนในที่ทำงานได้ และเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ผ่านยุคดิสรัปชั่นจากวิกฤติโควิด-19 เข้าสู่สังคมยุค New Normal-Now Normal ได้อย่างมีความสุข วิทยากรจิตอาสา ที่มาร่วมพัฒนาโปรแกร

เป้าหมายในการสร้างผู้นำแห่งสติ

 3 กลุ่มทักษะของผู้นำแห่งสติ  ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำแห่งสติของโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรมุ่งการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills for Life) 3 ด้าน ได้แก่ 1. ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน (Daily Life Skills) เป็นทักษะในการดูแลตนเองทางด้านการกิน นอน พักผ่อน ความปลอดภัย และการเงิน  2. ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะในการอยู่ร่วมกันด้วยสติ ได้แก่ การตระหนักรู้ (Awareness)  การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ความร่วมมือ (Collaboration) การโน้มน้าวใจ (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การปรับตัว (Adaptation) และการบริหารเวลา (Time Management)  3. ทักษะความรอบรู้ (Literacy Skills) เป็นทักษะเพื่อการอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้แก่ ทักษะความรอบรู้ด้านสื่อ (Media Literacy) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 3 คุณสมบัติของผู้นำแห่งสติ  ผู้นำแห่งสติ หมายถึง ผู้ที่สามารถพาตนให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ชักชวนผู้คนทุกเพศวัยให้เข้ามาฝึกตนให้มีคุณสมบัติ 3 ข้อนี้

ทฤษฏีที่นำมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้

  ทฤษฏีที่นำมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เสถียรธรรมสถาน เป็น 'ชุมชนแห่งการเรียนรู้(Learning Community) เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างศานติ โดยมีพุทธรรมเป็นรากฐาน' ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2530 โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Oriented) และใช้ศิลปะในการออกแบบการเรียนรู้แบบเกลียวเชือก โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้สอดคล้องกับจริตของผู้เรียนที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นศิลปะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่า 'มองนอก ดูใน' เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ภายนอกน้อมนำให้เกิดประสบการณ์ภายในจนนำไปสู่การพัฒนาจิตใจได้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่   1.พุทธศาสตร์   ใช้หลักไตรสิกขา อริยสัจ  ปฏิจจสมุปบาทและธรรมประกอบกัน เช่น อุปกิเลส  อริยมรรค  อินทรีย์ภาวนา สัปปุริสธรรม สัปปายะ ขันธ์ 5 ภาวนา 4  อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 เป็นต้น  มาสื่อสารแบบร่วมสมัยเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบ 'ทำของยากให้ง่าย' ใช้ภาษาเรียบง่ายและเข้าถึงคนทุกวัย   2.วิทยาศาสตร์   ใช้หลัก Brain-Based Learning (BBL) มาออกแบบประสบการณ์เพื่อทำให้เกิดกิจกรรม

ชวนคิดชวนมอง NEXT FROM NOW

  NEXT : เด็กจะใช้ชีวิตให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างไร ในโลกอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านกายภาพที่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งรุนแรงและการตัดสิน รวมไปถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล   NOW : ชวนกันมาทบทวนชีวิตในปัจจุบัน เรามีต้นทุนอะไรบ้างและเพิ่มทุนอะไรได้ เพื่อเป็นการสร้างอนาคตอย่างมีกรรมคือการกระทำที่จะทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้แบบที่ลูกมีภูมิคุ้มกันความสุขและความทุกข์ ความสุขคืออะไร  คำตอบย่อมมีหลากหลายขึ้นกับการให้ความหมายในการมีชีวิตของแต่ละคน และในความคิดของคนหลายคนเราไม่จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันความสุข เพราะความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการแต่ในความเป็นจริงแล้ว เราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันความสุขให้กับลูกเช่นกัน เพราะการเพลิดเพลินกับความสุขทำให้คนไม่สามารถตั้งรับกับความทุกข์ที่ต้องเจอได้ และถ้ามองไปที่ความทุกข์นั่นก็คือด้านตรงข้ามของความสุข จึงอยากชวนคิวชวนมองนิยามความทุกข์ในแง่มุมของพุทธศาสนาเพื่อที่จะทำให้เห็นความสุขและความทุกข์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   'แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก

ชุดความรู้ครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรกลุ่มสร้างลูก MINDFULNESS FAMILY

  บทนำ สร้างลูกด้วยการสร้างโลก  คนรุ่นสร้างลูก  หมายถึง วัยทำงานที่เป็นคนหนุ่มสาวในองค์กรที่มีลูกซึ่งจากงานวิจัยเรื่อง ’ครอบครัวทางเลือกและการคงอยู่ของสถาบันครอบครัว’ โดย วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 พบว่าสังคมไทยในปัจจุบันมีครอบครัวตามอุดมคติซึ่งหมายถึงครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยกันมีจำนวนน้อยลง ในขณะที่ครอบครัวประเภอทอื่นๆ หรือครอบครัวทางเลือก โดยเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และ ครอบครัวที่มีพ่อแม่อยู่ในวัยเยาว์มีจำนวนมากขึ้น เมื่อครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องประสบกับวิกฤตการณ์ที่ทำให้หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ต้องเผชิญกับวิกฤตครอบครัวและหากไม่สามารถข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก็จะส่งผลกระทบต่อลูกในภายภาคหน้า   เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดในโครงสร้างของสังคมและมีบทบาทมากที่สุดสถาบันหนึ่งเนื่องจากเป็นสถาบันที่สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศและในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวก็ก

หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว...ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ

  ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ในหลักสูตร         ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว…ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ’  Level 1 เข้าใจลูก  เข้าร่วม Platform เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Line@sdsfamily ลงทะเบียนก่อนเรียน เด็กเป็นอย่างไร โลกเป็นอย่างนั้น จึงอยากชวนกันมาสร้างโลกโดยผ่านเด็ก ด้วยการส่งไม้ผลัดไปยังคนรุ่นต่อไป มาช่วยกันสร้างสังคมของการเลี้ยงลูก อย่างที่ช่วยกันเลี้ยงแบบไม่มีลูกของฉัน ลูกของเธอ มีแต่ลูกของเรา จนเกิดเป็นครอบครัวแห่งสติเพื่อสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน ‘แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ คำนำ หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว...ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ เป็นการออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานแนวคิดของคำว่าสังคมและการสร้างสังคม เราพบว่าเมื่อสังคมพัฒนามาเป็นสังคมในยุค disruption ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดจากเชื้อโรคเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโควิด 19 หรือโรคระบาดอื่นๆ และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เกิดเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้การเลี้ยงลูกมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องในเชิงสังคมมากขึ้น โดยดูจากนิยามของคำว่า Social organization ที่ให้คำนิยามของสังคมว่า องค์

LEVEL 1 12 SENSES UNIT 1 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าใจเด็กแต่ละคน เด็กตามธาตุ

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน ‘เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าใจเด็กแต่ละคน…เด็กตามธาตุ’ โดย นพ. ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล เนื้อหาในวิดีโอคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้เห็นความสำคัญของความเข้าใจในเรื่องปรัชญาชีวิต ทำไมต้องเลี้ยงเด็กให้มีปรัชญาชีวิต ทำไมต้องเลี้ยงลูกให้อยู่กับโลกได้ ทำไมลูกต้องเติบโตอย่างมีทั้ง hard skill และ soft skill และทำไมต้องเลี้ยงลูกให้มี body and mind ที่สมดุลด้วยความเข้าใจมนุษย์ตามธาตุ  แบบทดสอบความรู้ level 1 unit 1 Next lesson

LEVEL 1 12 SENSES UNIT 2 เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย LOWER SENSES

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน ‘ 12 SENSES เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย LOWER SENSES’ โดย นพ. ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุลโดยการเลื่อนลงไปดูเนื้อหาด้านล่างนี้ เนื้อหาในวิดีโอนี้เกี่ยวกับ LOWER SENSES เป็นแนวทางในการพัฒนาลูกที่มีอายุแรกเกิดจนถึง 7 ขวบ ด้วยการพัฒนาผัสสะร่างกาย  4 อย่างที่สำคัญ  1) Sense of Touch ผัสสะสำหรับรับรู้กายสัมผัส  2) Sense of Life ผัสสะสำหรับรับรู้พลังชีวิต กล่าวคือ ความหิว ความอิ่ม ความง่วง การขับถ่าย ฯลฯ เพื่อรักษาสมดุลทาง สุขภาพ 3) Sense of Move

LEVEL1 12 SENSES UNIT 3 เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย MIDDLE SENSES

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน ‘ 12 SENSES เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย MIDDLE SENSES’ โดย นพ. ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุลโดยการเลื่อนลงไปดูเนื้อหาด้านล่างนี้ เนื้อหาในวิดีโอชุดนี้เกี่ยวกับ MIDDLE SENSES  เด็กที่มีอายุ 7-14 ปี ผัสสะที่ทำงานใกล้ชิดกับดวงจิตที่เรียกว่า Sense of Soul จะตื่นตัว 1. Sense of Smell ผัสสะรู้กลิ่นที่ไม่เพียงจะเป็น พื้นฐานของ Common sense เกี่ยวกับการดมกลิ่น แต่ยังมีผลต่อ ความสามารถในการแยกแยะความถูกผิดในระดับจิตใต้สำนึกอีกด้วย ย 2. Sense of Taste

LEVEL 1 12 SENSES UNIT 4 เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย HIGHER SENSES

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน ‘ 12 SENSES เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย MIDDLE SENSES’ โดย นพ. ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุลโดยการเลื่อนลงไปดูเนื้อหาด้านล่างนี้ วิดีโอชุดนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Higher senses สำหรับพัฒนาเด็กในช่วงอายุ14 - 21 ปี 4 ผัสสะสุดท้ายของพัฒนาการ 1. Sense of Hearing เชื่อมโยงกับความละเมียดละไม สุนทรียะและกลับไปเชื่อมโยงกับทักษะการทรงตัวหรือ Sense of Balance 2. Sense of Language เชื่อมโยงกับทักษะการเคลื่อนไหว หรือ Sense of Movement 3. Sense of Thought

LEVEL 2 ต้นทุนชีวิต

  ทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัว ‘แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ แนวคิด ‘ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย’ เปลี่ยนมุมมองการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่เน้นการสร้างเกราะป้องกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับเด็กและเยาวชน ต้นทุนชีวิตไม่ได้มองแต่เพียงพฤติกรรมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังมองถึงพฤติกรรมภายใน หรือ การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมอีกด้วย คำว่า ‘ต้นทุนชีวิต’ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ‘ทุนชีวิต’ เป็นปัจจัยที่สร้างรวมทั้งเอาทักษะชีวิต และจิตสำนึกทั้งในตัวตนของเด็กและเยาวชนที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตได้แก่ครอบครัว กระบวนการสร้างปัญญา ชุมชนและเพื่อน มาพัฒนาเป็นตัวชี้วัดที่สามารถจับต้องได้ชัดเจนจนเกิดเป็นการช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งระบบได้   ‘รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี’ ทำแบบทดสอบโดยใช้เครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิต ก่อนเข้าสู่บทเรียน Next lesson

LEVEL 2 ต้นทุนชีวิต UNIT 1 รู้จักต้นทุนชีวิต

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน UNIT 1 Level 2 ต้นทุนชีวิต ‘ รู้จักต้นทุนชีวิต ’ โดย รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนชีวิต เพื่อเสริมสร้างพลังทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม พลังชุมชน  แบบทดสอบความรู้ level 2 unit 1 Next lesson

LEVEL 2 ต้นทุนชีวิต UNIT 2 เปลี่ยน LEARN TO LIVE ให้เป็น LEARN TO LOVE

 ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน UNIT 2 Level 2 ต้นทุนชีวิต ‘ เปลี่ยน learn to live ให้เป็น learn to love’ โดย รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนชีวิต ที่จะทำให้พ่อแม่มองให้กว้างขึ้นในการเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่เพียงแค่เติบโตแบบมีชีวิตและเลี้ยงดูตนเองได้ ให้เป็นการใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในชีวิตให้ได้ แบบทดสอบการเรียนรู้ level 2 unit 2 Next lesson

LEVLE 2 ต้นทุนชีวิต UNIT 3 SKILL FOR YOUR LIFE

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน UNIT 3 Level 2 ต้นทุนชีวิต ‘ skill for your life’ โดย รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจการสร้างทักษะชีวิตที่เป็น skill for your life ให้กับลูกของคุณ  แบบทดสอบความรู้ level 2 unit 3 Next lesson

LEVEL 2 UNIT 4 ต้นทุนชีวิต 4 พลัง สร้างพลังตัวตนของเด็กที่มีศักยภาพ

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน UNIT 4 Level 2 ต้นทุนชีวิต ‘ 4 พลังสร้างพลังตัวตนของเด็กที่มีศักยภาพ’ โดย รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างศักยภาพในการใช้ความเข้าใจเรื่องต้นทุนชีวิต เพื่อเสริมสร้างพลังตัวตนให้กับเด็ก   แบบทดสอบความรู้ level 2 unit 4 Next lesson

LEVEL 3 DESIGN THINKING

  ถ้าผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีสัมมาทิฐฐิ…เด็กก็จะเดินอยู่บนมรรคภาวนา ‘แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต’ ทำอย่างไรพ่อแม่ถึงจะเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องเพื่อที่จะนำทั้งสองทฤษฏีคือ เข้าใจลูกด้วย 12 senses และต้นทุนชีวิต มาออกแบบการเลี้ยงลูกได้ และใน level นี้ วิทยากรประจำหลักสูตรได้แก่ อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์  Creative Director บริษัท PANTA CREATION THAILAND PROFESIONAL EXPERIENCES ART DIRECTOR สื่อโฆษณาท่องเกี่ยวในเขตภาคเหนือ CREATIVE PRODUCER ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่บทเรียนใน level 3 กันเลยเจ้าค่ะ Next Lesson

LEVEL 3 DESIGN THINKING UNIT 1 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเด็กในศตวรรษที่ 21 ( หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว...ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ)

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน ‘ DESIGN THINKINGการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเด็กในศตวรรษที่ 21’ โดยอาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์  วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กมีคุณสมบัติของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 และเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิด growth mind set และ fixed mind set   แบบทดสอบความรู้ level 3 unit 1 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้  Next Lesson

LEVEL 3 Design thinking UNIT 2 กระบวนการ 4 มิติ ออกแบบเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว..ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ )

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน ‘  LEVEL 3 DESIGN THINKING…กระบวนการ 4 มิติ ออกแบบเพื่อการสื่อสาร’ โดย อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์  วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพลังบวกในครอบครัว   แบบทดสอบความรู้ level 3 unit 2 กระบวนการ 4 มิติ ออกแบบเพื่อการสื่อสาร Next Lesson

LEVEL 3 DESIGN THINKING UNIT 3 KNOWLEDGE MANAGEMENT (หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว ...ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ)

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ นั่งให้สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต    เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน ‘ DESIGN THINKING…KNOWLEDGE MANAGEMENT’ โดยอาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์  วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การจัดการความรู้ การนำการถอดบทเรียนมาออกแบบการเลี้ยงลูก และเมื่อฟังจนจบคุณจะรู้วิธีการสร้างหลักสูตรการเลี้ยงลูกในแบบของคุณเองได้ แบบทดสอบความรู้ level 3 unit 3 knowleduge management Next Lesson

LEVEL 3 Design Thinking UNIT 4 Show Share Change (หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว...ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ)

ก่อนเข้าสู่บทเรียนขอเชิญชวนผู้เรียนทุกท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติ นั่งในท่าที่สบาย ผ่อนคลายดึงกระดูกสันหลังให้ ตั้งตรง แล้วหายใจเข้าออก 3 ชุด   วิธีการหายใจ หายใจเข้า-ออก ชุดที่ 1 หายใจเข้า…รู้ หายใจออก…รู้   หายใจเข้า-ออกชุดที่ 2 หายใจเข้า…อ่อนโยน หายใจออก…ผ่อนคลาย  หายใจเข้า-ออกชุดที่ 3 หายใจเข้า…กายอยู่ที่นี่ หายใจออก…ใจอยู่ที่นี่  เมื่อมีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาที่ประเสิรฐสุดแล้วให้กลับมาภาวนากับลมหายใจไปพร้อมกับ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต   เมื่อปรับสมดุลกายใจก่อนเรียนรู้แล้ว ขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่บทเรียน  ‘ DESIGN THINKING…SHOW SHARE CHANGE ’   โดย อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์   วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกแบบ way of life หนทางที่จะเดินต่อไปในชีวิตด้วยการนำทฤษฏี ความรู้ ความสามารถและ  ทักษะต่างๆ ใน level 1 และ 2 มาออกแบบการเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวคุณเอง แบบทดสอบความรู้ level 3 unit 4 show share change