ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เป้าหมายในการสร้างผู้นำแห่งสติ


 3 กลุ่มทักษะของผู้นำแห่งสติ 

ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำแห่งสติของโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรมุ่งการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills for Life) 3 ด้าน ได้แก่


1. ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน (Daily Life Skills) เป็นทักษะในการดูแลตนเองทางด้านการกิน นอน พักผ่อน ความปลอดภัย และการเงิน

 2. ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะในการอยู่ร่วมกันด้วยสติ ได้แก่ การตระหนักรู้ (Awareness)  การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ความร่วมมือ (Collaboration) การโน้มน้าวใจ (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การปรับตัว (Adaptation) และการบริหารเวลา (Time Management)

 3. ทักษะความรอบรู้ (Literacy Skills) เป็นทักษะเพื่อการอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้แก่ ทักษะความรอบรู้ด้านสื่อ (Media Literacy) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)


3 คุณสมบัติของผู้นำแห่งสติ 

ผู้นำแห่งสติ หมายถึง ผู้ที่สามารถพาตนให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ชักชวนผู้คนทุกเพศวัยให้เข้ามาฝึกตนให้มีคุณสมบัติ 3 ข้อนี้ คือ


1.ยอมตนให้คนใช้ การทำงานใหญ่หรือการแก้ปัญหาที่ยาก ต้องอาศัยความร่วมมือกัน การลดตัวตนเพื่อให้บทบาทกับผู้อื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยจึงคุณสมบัตินี้จึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องฝึกฝน และนำไปใช้แม้ตั้งแต่ในการแก้ปัญหาในครอบครัว ปัญหาเรื่องลูก ปัญหาในการทำงาน ไปจนถึงปัญหาชีวืต ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวสำคัญในชีวิตที่ต้องการการแก้ปัญหาด้วยการลดตัวตน และนี่คือวิธีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราและคนรอบตัว  


2. ฝึกตนเพื่อใช้คน เป็นกระบวนคิดที่ใช้หลักสัปปุริสธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการตระหนักรู้ต่อการมีอยู่ของคนอื่น และสถานการณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง  รวมทั้งการสื่อสารกับคนที่แตกต่าง อย่างเข้าใจเพื่อชวนกันให้ทำงานหรือแก้ปัญหาไปด้วยกันได้


3.ไม่รอให้ใครใช้ การมีจิตอาสาเป็นการทำด้วยสำนึกมิใช่คำสั่ง เงินและอำนาจไม่อาจดึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ออกมาได้ การทำเป็นตัวอย่างในการเสนอตัวเข้าช่วยโดยไม่รีรอ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นสังคมที่ดึงดูดคนที่มีจิตใจดีเข้ามาหากัน  สิ่งที่ยากจึงสำเร็จได้ด้วยความหลากหลายของคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกัน


Next page


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หลักสูตร Online

  หลักสูตร On line   หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงครอบครัว ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ เนื้อหาการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 level  Level 1 รู้จักลูก มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าใจเด็กแต่ละคน เด็กตามธาตุ ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย lower senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย middle senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 4 12 senses เข้าใจและพัฒนาลูกด้วย higher senses ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง Level 2 รู้ใจตน มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 รู้จักต้นทุนชีวิต ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 เปลี่ยน learn to live ให้เป็น learn to love ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 skill for your life ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 4 ต้นทุนชีวิต 4 พลัง สร้างพลังตัวตนของเด็กที่มีศักยภาพ ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง Level 3 ออกแบบการเลี้ยงลูกด้วยสติ มีเนื้อหาทั้งหมด 4 ครั้ง  ครั้งที่ 1 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเด็กในศตวรรษที่ 21 ระยะเวลาการเรียน 2 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2 กร

โปรแกรมครอบครัวแห่งสติ สร้างลูก สร้างโลก

 โปรแกรม ครอบครัวแห่งสติสร้างลูกสร้างโลก   โปรแกรมครอบครัวแห่งสติสร้าางลูกสร้างโลก เป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วยหลักสูตรย่อยทั้งรูปแบบ on land  online, on site และ hybrid เพื่อการออกแบบชีวิตที่อยู่ดีมีสุขด้วยสติ (Mindful Wellness Lifestyle) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงลูกอายุ 14  ปี ที่เรียกว่า 'กลุ่มสร้างลูก'   เนื้อหาของหลักสูตร ภายในโปรแกรมออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนที่มีลูกที่ต้องการเตรียมตัวทั้งตนเองและลูกให้เกิดภูมิคุ้มกันชีวิต จนสามารถสร้างชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์แบบมีสุขภาวะดีทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ (Wellness Lifestyle) โดยชวนให้เตรียมตัวเองล่วงหน้าให้มีไลฟ์สไตล์แบบพึ่งตัวเองได้ทั้งกาย ใจ และเศรษฐกิจ มีความพร้อมในการดูแลสมาชิกครอบครัวและเป็นผู้ให้ในบทบาทของพ่อแม่และคนทำงานในองค์กร สามารถเป็นที่พึ่งทางใจ ให้สติ และชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตอย่างมีสติ ให้แก่กับลูก คนในครอบครัว เพื่อนในที่ทำงานได้ และเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ผ่านยุคดิสรัปชั่นจากวิกฤติโควิด-19 เข้าสู่สังคมยุค New Normal-Now Normal ได้อย่างมีความสุข วิทยากรจิตอาสา ที่มาร่วมพัฒนาโปรแกร